YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
最高产量
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

GKZ ()

肉用价值

肉用价值

肉类值 ()
净增重() 屠宰率()
欧洲贸易等级()
净增重()
屠宰率()
欧洲贸易等级()

健康

健康

合适 ()
() ()
() ()
()
()
()
()

母亲

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg