YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
HL
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

GKZ ()

Beef value

Beef value

BI ()
Net daily gain() Carcasse perc..()
EUROP trade cl. ()
Net daily gain()
Carcasse perc..()
EUROP trade cl. ()

Fitness

Fitness

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Dam

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK