YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Porijeklo

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
NL
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Procjena uzgojne vrijednosti

UVU ()

Mesna vrijednost

Mesna vrijednost

MEV ()
Neto prirast() Randman()
Trgovačka klasa()
Neto prirast()
Randman()
Trgovačka klasa()

Fitnes

Fitnes

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Majka

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg