YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
HL
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Proof run

GKZ ()

meso

meso

meso ()
neto prirast() delež mesa()
EUROP razredi()
neto prirast()
delež mesa()
EUROP razredi()

fitness

fitness

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Mati

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg