YOJIMBO OE1

DE 09 86712468

Träger der genetischen Besonderheit

Pedigree

YOJIMBO
US 6.761
FUKUTSURU36H FUKUTSURU
YASUFUKU ITOMORTAKA
MICHIFUKU 86
IDA
DE 03 51668785
RM
ITOYOSHIHARU YASUFUKU JR
HIRA Z0358 HIRASHIGETAY
KITAKATSUAKI

Estimación

GKZ ()

Indice de carne

Indice de carne

IC ()
Increm. neto /d.() Rend. a la canal()
Categ. EUROP()
Increm. neto /d.()
Rend. a la canal()
Categ. EUROP()

Aptitud Biológica

Aptitud Biológica

FIT ()
() ()
() ()
()
()
()
()

Madre

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie (2).jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK - Kopie.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK.jpg

geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK