• slidebg1
    Beef Breeds - Embryos

Beef Breeds - Embryos

SPENDERKUH ANPAARUNG
ITOMORITAKA
DE 14 05627001
ITOMORIKATA x YOJIMBO x KIYOYASU 
YASU STAR DE 09 53697298
HIRASHIE
AT 48 3236 669
TAYASU x MICHIFURU x JOSEPH 808 
ITOFUKU AT 883.810.669